سلفون براق یکرو 16,400 تومان

سلفون براق یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 2 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

سلفون مات یکرو 16,400 تومان

سلفون مات یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

سلفون براق دورو 25,100 تومان

سلفون براق دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 2 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

سلفون مات دورو 25,100 تومان

سلفون مات دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

سلفون براق دور گرد دورو 36,000 تومان

سلفون براق دور گرد دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 3 روزه

سایز استاندارد : 6 * 9 سانتی متر

سلفون مات دورگرد دورو 36,000 تومان

سلفون مات دورگرد دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 3 روزه

سایز استاندارد : 6 * 9 سانتی متر

کتان یکرو 36,000 تومان

کتان یکرو

جنس : کتان آلمانی

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 7 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

لمینت براق دورو 70,900 تومان

لمینت براق دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : لمینت براق

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 5.7 * 8.8 سانتی متر

لمینت مات دورو 98,100 تومان

لمینت مات دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : لمینت مات

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 6 روزه

سایز استاندارد : 8.8 * 5.7 سانتی متر

2000 عدد لمینت براق مربعی 89,300 تومان

2000 عدد لمینت براق مربعی

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : لمینت براق

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 5.7 * 5.7 سانتی متر

2000 عدد  لمینت مات مربعی 124,200 تومان

2000 عدد لمینت مات مربعی

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : لمینت مات

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 6 روزه

سایز استاندارد : 5.7 * 5.7 سانتی متر

لیبل 20,700 تومان

لیبل

جنس : لیبل

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 1 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

لیبل CD 152,600 تومان

لیبل CD

جنس : لیبل

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 12 * 12 سانتی متر

ویزیت بدون روکش 14,200 تومان

ویزیت بدون روکش

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 8.2 * 4.8 سانتی متر

2000 تراکت A5 تحریر یکرو 80,000 تومان

2000 تراکت A5 تحریر یکرو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

2000 تراکت A5 تحریر دورو 110,000 تومان

2000 تراکت A5 تحریر دورو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

5000 تراکت A5 تحریر یکرو 150,000 تومان

5000 تراکت A5 تحریر یکرو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 5000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

5000 تراکت A5 تحریر دورو 185,000 تومان

5000 تراکت A5 تحریر دورو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 5000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

2000 تراکت A5 گلاسه یکرو 95,000 تومان

2000 تراکت A5 گلاسه یکرو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

2000 تراکت A5 گلاسه دورو 125,000 تومان

2000 تراکت A5 گلاسه دورو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

5000 تراکت A5 گلاسه یکرو 180,000 تومان

5000 تراکت A5 گلاسه یکرو

جنس : گلاسه 135 گرن

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 5000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

5000 تراکت A5 گلاسه دورو 205,000 تومان

5000 تراکت A5 گلاسه دورو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 5000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

2000 تراکت A4 تحریر یکرو 150,000 تومان

2000 تراکت A4 تحریر یکرو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

2000 تراکت A4 تحریر دورو 210,000 تومان

2000 تراکت A4 تحریر دورو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 29*21 سانتی متر

5000 تراکت A4 تحریر یکرو 290,000 تومان

5000 تراکت A4 تحریر یکرو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 5000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

5000 تراکت A4 تحریر دورو 360,000 تومان

5000 تراکت A4 تحریر دورو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 5000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

2000 تراکت A4 گلاسه یکرو 180,000 تومان

2000 تراکت A4 گلاسه یکرو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

2000 تراکت A4 گلاسه دورو 246,000 تومان

2000 تراکت A4 گلاسه دورو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

5000 تراکت A4 گلاسه یکرو 350,000 تومان

5000 تراکت A4 گلاسه یکرو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 5000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

5000 تراکت A4 گلاسه دورو 400,000 تومان

5000 تراکت A4 گلاسه دورو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 5000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

پوستر 30*45 تحریر 171,000 تومان

پوستر 30*45 تحریر

جنس : تحریر 80 گرم

چاپ 4 رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پوستر 30*45 گلاسه 196,000 تومان

پوستر 30*45 گلاسه

جنس : گلاسه 135 گرم

چاپ : 4 رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پوستر 50*35 تحریر 181,000 تومان

پوستر 50*35 تحریر

جنس : تحریر 80 گرم

چاپ 4 رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پوستر 50*35 گلاسه 221,000 تومان

پوستر 50*35 گلاسه

جنس : گلاسه 135 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پوستر 45*60 تحریر 339,000 تومان

پوستر 45*60 تحریر

جنس : تحریر 80 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پوستر 45*60 گلاسه 388,000 تومان

پوستر 45*60 گلاسه

جنس : گلاسه 135 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پوستر 50*70 تحریر 351,000 تومان

پوستر 50*70 تحریر

جنس : تحریر 80 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پوستر 50*70 گلاسه 438,000 تومان

پوستر 50*70 گلاسه

جنس : گلاسه 135 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پاکت ملخی تحریر 4 رنگ 130,000 تومان

پاکت ملخی تحریر 4 رنگ

جنس : تحریر 100 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پاکت ملخی گلاسه 4 رنگ 203,000 تومان

پاکت ملخی گلاسه 4 رنگ

جنس : گلاسه 135 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ  : بسته 1000 عددی

پاکت ملخی کتان 4 رنگ 288,000 تومان

پاکت ملخی کتان 4 رنگ

جنس : کتان اصل المان

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پاکت A4 تحریر 4 رنگ 255,000 تومان

پاکت A4 تحریر 4 رنگ

جنس : تحریر 100 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پاکت A4 گلاسه 4 رنگ 271,000 تومان

پاکت A4 گلاسه 4 رنگ

جنس : گلاسه 135 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پاکت A4  کارتی 4 رنگ 356,000 تومان

پاکت A4 کارتی 4 رنگ

جنس : مقوای کارتی  160 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پاکت A3  کارتی 4 رنگ 675,000 تومان

پاکت A3 کارتی 4 رنگ

جنس : مقوا کارتی 160 گرم چسب از وسط

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پاکت A3  گلاسه 4 رنگ 581,000 تومان

پاکت A3 گلاسه 4 رنگ

جنس : گلاسه 200 گرم چسب از وسط

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پاکت A5تحریر 4 رنگ 185,000 تومان

پاکت A5تحریر 4 رنگ

جنس : تحریر 80 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پاکت A5 گلاسه 4 رنگ 203,000 تومان

پاکت A5 گلاسه 4 رنگ

جنس : گلاسه 135 گرم

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

پاکت A5 کتان 4 رنگ 288,000 تومان

پاکت A5 کتان 4 رنگ

جنس : کتان آلمان

چاپ چهار رنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

تقویم 50*35 گلاسه 200 گرم 282,000 تومان

تقویم 50*35 گلاسه 200 گرم

جنس : گلاسه 200 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : ندارد

تحویل یک روزه

 تقویم 50*35 گلاسه 200 گرم با سلفون 381,000 تومان

تقویم 50*35 گلاسه 200 گرم با سلفون

جنس : گلاسه 200 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل یک روزه

 تقویم 50*35 گلاسه 250 گرم 328,000 تومان

تقویم 50*35 گلاسه 250 گرم

جنس : گلاسه 250 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : ندارد

تحویل یک روزه

تقویم 50*35 گلاسه 250 گرم باسلفون 429,000 تومان

تقویم 50*35 گلاسه 250 گرم باسلفون

جنس : گلاسه 250 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل یک روزه

 تقویم 50*35 پشت طوسی 250 گرم 316,000 تومان

تقویم 50*35 پشت طوسی 250 گرم

جنس : پشت طوسی 250 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : ندارد

تحویل یک روزه

 تقویم 50*35 پشت طوسی 250 گرم باسلفون 406,000 تومان

تقویم 50*35 پشت طوسی 250 گرم باسلفون

جنس : مقوای پشت طوسی 250 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل یک روزه

 تقویم 50*35 گلاسه 300 گرم 364,000 تومان

تقویم 50*35 گلاسه 300 گرم

جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : ندارد

تحویل یک روزه

 تقویم 50*35 گلاسه 300 گرم با سلفون 465,000 تومان

تقویم 50*35 گلاسه 300 گرم با سلفون

جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل یک روزه

فولدر 50*35 گلاسه یکرو 511,000 تومان

فولدر 50*35 گلاسه یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل 2 روزه با قالب نگارش

 فولدر 50*35 گلاسه دورو 712,000 تومان

فولدر 50*35 گلاسه دورو

جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 50*35 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل 2 روزه با قالب نگارش

 فولدر 60*45 گلاسه یکرو 807,000 تومان

فولدر 60*45 گلاسه یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 60*45 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل 2 روزه با قالب نگارش

فولدر 60*45 گلاسه دورو 1,207,000 تومان

فولدر 60*45 گلاسه دورو

جنس : گلاسه 300 گرم

تیراژ : بسته 1000 عددی

سایز : 60*45 سانتی متر

روکش : سلفون حرارتی

تحویل 2 روزه با قالب نگارش

ساک دستی 60*45 دو تکه افقی تومان

ساک دستی 60*45 دو تکه افقی

ساک دستی یک تکه تومان

ساک دستی یک تکه

ساک دستی  68*33 سانتی متر تومان

ساک دستی 68*33 سانتی متر

1000 تراکت A5 تحریر یکرو 60,000 تومان

1000 تراکت A5 تحریر یکرو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

1000 تراکت A5 تحریر دورو 90,000 تومان

1000 تراکت A5 تحریر دورو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

1000 تراکت A5 گلاسه یکرو 65,000 تومان

1000 تراکت A5 گلاسه یکرو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

1000 تراکت A5 گلاسه دورو 95,000 تومان

1000 تراکت A5 گلاسه دورو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 20*14 سانتی متر

1000 تراکت A4 تحریر یکرو 110,000 تومان

1000 تراکت A4 تحریر یکرو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

1000 تراکت A4 تحریر دورو 170,000 تومان

1000 تراکت A4 تحریر دورو

جنس : کاغذ تحریر 80 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

1000 تراکت A4 گلاسه یکرو 120,000 تومان

1000 تراکت A4 گلاسه یکرو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

1000 تراکت A4 گلاسه دورو 180,000 تومان

1000 تراکت A4 گلاسه دورو

جنس : گلاسه 135 گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 5 روزه

سایز استاندارد : 29*20 سانتی متر

پاکت ملخی تکرنگ تحریر 102,000 تومان

پاکت ملخی تکرنگ تحریر

جنس : تحریر 80 گرم

چاپ تکرنگ

تیراژ : بسته 1000 عددی

ساک دستی 45*55 دو تکه عمودی تومان

ساک دستی 45*55 دو تکه عمودی

لمینت براق یکرو 70,900 تومان

لمینت براق یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : لمینت براق

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 5.7 * 8.8 سانتی متر

لمینت مات یکرو 98,100 تومان

لمینت مات یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : لمینت مات

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 6 روزه

سایز استاندارد : 8.8 * 5.7 سانتی متر

 سلفون براق دورگرد یکرو 36,000 تومان

سلفون براق دورگرد یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 6 * 9 سانتی متر

سلفون مات دورگرد یکرو 36,000 تومان

سلفون مات دورگرد یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : حرارتی

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 6 * 9 سانتی متر

1000 لمینت براق مربعی دورو 70,900 تومان

1000 لمینت براق مربعی دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : لمینت براق

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 5.7 * 5.7 سانتی متر

1000 لمینت مات مربعی دورو 98,100 تومان

1000 لمینت مات مربعی دورو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : لمینت مات

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 6 روزه

سایز استاندارد : 5.7 * 5.7 سانتی متر

1000 لمینت براق مربعی یکرو 70,900 تومان

1000 لمینت براق مربعی یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : لمینت براق

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 4 روزه

سایز استاندارد : 5.7 * 8.8 سانتی متر

1000 لمینت مات مربعی یکرو 98,100 تومان

1000 لمینت مات مربعی یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : لمینت مات

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 6 روزه

سایز استاندارد : 8.8 * 5.7 سانتی متر

کتان دورو 36,000 تومان

کتان دورو

جنس : کتان آلمانی

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

بدون روکش یکرو 14,200 تومان

بدون روکش یکرو

جنس : گلاسه 300 گرم هانسول

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

جستجو در سوالات متداول

سوالات متداول آسان ترین راه رسیدن به پاسخ مشکلات

حوزه چاپ و گرافیک محصول

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

اگر سوالی دارید بفرمائید پاسخگو هستیم؟

اگر سوالی دارید بفرمائید پاسخگو هستیم؟

سوالات حوزه سفارشات و پیگیری آنها

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

سوالات حوزه خدمات پس از فروش محصولات

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

اگر سوالی دارید بفرمائید پاسخگو هستیم؟

اگر سوالی دارید بفرمائید پاسخگو هستیم؟

سوالات عمومی در مورد چاپ و خدمات

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!

عنوان سوال؟

این متن بصورت نمونه گذاشته شده است!