1000سربرگ A5 تحریر100گرم یکرو 180,000 تومان

1000سربرگ A5 تحریر100گرم یکرو

جنس : کاغذ تحریر100گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 10 روزه

سایز استاندارد : 21*14.8 سانتی متر

1000سربرگ A4 تحریر100گرم یکرو 340,000 تومان

1000سربرگ A4 تحریر100گرم یکرو

جنس : کاغذ تحریر100گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 1000 عددی

تحویل : 10 روزه

سایز استاندارد : 21*29.7 سانتی متر

2000سربرگ A5 تحریر100گرم یکرو 325,000 تومان

2000سربرگ A5 تحریر100گرم یکرو

جنس : کاغذ تحریر100گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 10 روزه

سایز استاندارد : 21*14.8 سانتی متر

2000سربرگ A4 تحریر100گرم یکرو 630,000 تومان

2000سربرگ A4 تحریر100گرم یکرو

جنس : کاغذ تحریر100گرم

روکش : ندارد

تیراژ : بسته 2000 عددی

تحویل : 10 روزه

سایز استاندارد : 21*29.7 سانتی متر